Czy nauczycielowi przebywającemu od 2 lipca 2010 r. do końca 2010 r. najpierw na zwolnieniu chorobowym a potem na urlopie macierzyńskim, będzie się należała "trzynastka"?
Z danych podanych w pytaniu wynika, że nauczycielka przepracowała co najmniej 6 miesięcy, a zatem nabyła prawo do trzynastki w wymiarze proporcjonalnym.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r. pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
W uchwale z dnia 25 lipca 2003 r., III PZP 7/03, OSNP 2004, nr 2, poz. 26 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 u.d.w.r. jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Nauczycielka we wskazanym stanie faktycznym przepracowała co najmniej 6 miesięcy, a zatem spełniła warunek, aby nabyć prawo do trzynastki za 2010 r.

Szanse

Warto zauważyć, że zgodnie z innym poglądem, pobieranie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego w ogóle nie pozbawia prawa do trzynastki, choćby pracownik nie przepracował 6 miesięcy.
Kamil Szymański