Odpowiedź:

Tak, konieczność wypłaty odprawy pieniężnej wynika w przypadku rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron w ramach zwolnienia grupowego bezpośrednio z art. 1 ust. 1 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474) – dalej u.z.r.s.p.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.z.r.s.p. przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, albo 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Jeśli zatem dochodzi do rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron, w przypadku, który kwalifikuje się jako zwolnienie grupowe (tzn. spełnia warunki z art. 1 ust. 1 u.z.r.s.p.), to należy do niego stosować przepisy tej ustawy.
Stosownie do art. 8 ust. 1 u.z.r.s.p. pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Podsumowując, o ile rozwiązanie stosunku pracy nastąpi w ramach grupowego zwolnienia, pracownikowi należy się odprawa.

Paula Dąbrowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 26.06.2017 r.