Częstotliwość badań technicznych elektronarzędzi

Elektronarzędzia – w PN-EN 50580:2012 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne - nazywane „narzędziami ręcznymi” to urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym lub magnetycznie, przeznaczone do wykonywania pracy mechanicznej i tak skonstruowane, że silnik i urządzenie tworzą jeden zespół, który można łatwo przenosić na miejsce pracy i który podczas pracy jest trzymany w ręku lub zawieszony. Urządzenie może być wyposażone w wałek giętki, a silnik może wówczas być albo zamocowany na stałe albo przenośny. Wszelkich informacji dotyczących bezpiecznej obsługi oraz konserwacji elektronarzędzi należy szukać w instrukcjach obsługi, do których opracowania i dostarczenia są zobowiązani obowiązującymi przepisami producenci maszyn i narzędzi przenośnych.

Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy obsłudze maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręką można znaleźć w 18 Polskich Normach dotyczących tej problematyki, m.in.:

- PN-EN 60745-1:2006. Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 1. Wymagania ogólne;

- PN-EN 60745-2-1:2010. Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych;

- PN-EN 60745-2-2:2010. Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych.

PN-EN 50144-2-3:2011. Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych.

Zgodnie z nimi maszyny zasilane energią elektryczną powinny być projektowane, wykonane i wyposażone w sposób zapobiegający lub umożliwiający zapobieganie wszelkim zagrożeniom o charakterze elektrycznym, w tym również związanym z gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Maszyny przenośne i narzędzia ręczne muszą być tak skonstruowane, aby podczas nawet niedbałego obchodzenia się z nimi praktycznie niemożliwe było powstanie zagrożeń elektrycznych, pożarowych i innych oraz uszkodzeń mechanicznych.

Praktyka i zdrowy rozsądek podpowiadają, że przed włączeniem elektronarzędzia do gniazdka dobrze jest obejrzeć wtyczkę, przewód przyłączeniowy i całe narzędzie, w celu sprawdzenia czy nie mają widocznych uszkodzeń. W razie zauważenia uszkodzenia, narzędzia nie należy naprawiać samemu, lecz oddać do serwisu.

Co już zostało podkreślone, każda maszyna i urządzenie powinna być wyposażona w instrukcję obsługi. Producent powinien określić w instrukcji m.in. rodzaj i częstotliwość przeglądu i konserwacji maszyny oraz częstotliwość wymiany części wymaganą ze względów bezpieczeństwa. Instrukcja powinna ponadto zawierać m.in.:

informacje (instrukcję) dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyny (narzędzia), warunków pracy, montażu, nastawiania, konserwacji itp., a także wskazówki, w jaki sposób maszyny nie należy używać;

wykaz wyposażenia przeznaczonego do maszyny;

nazwę i adres producenta lub kraj pochodzenia;

oznaczenie maksymalnej prędkości, wydajności itp., które powinny być podane również na narzędziu;

objaśnienie symboli lub piktogramów dotyczących bezpieczeństwa pracy umieszczonych na maszynie (narzędziu).

Edward Kołodziejczyk

Data publikacji: 15 stycznia 2013 r.