Ochrona odgromowa jest ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwwybuchowej. Wyładowania atmosferyczne mogą powodować uszkodzenie obiektu budowlanego, a także sprowadzić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia znajdujących się w obiekcie osób. Wyładowania piorunów mogą także spowodować uszkodzenie wyposażenia obiektów, w tym urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co w konsekwencji może prowadzić do np. utraty cennych danych zapisanych na dyskach komputerów.
Wymóg zapewnienia ochrony odgromowej wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.b. Zgodnie z § 53 ust. 2 r.w.t.b. budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą przed wyładowaniami atmosferycznymi. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
W zależności od charakteru prowadzonej działalności w obiekcie, a także charakterystycznych dla niego parametrów technicznych (zwłaszcza wysokości) wymagane są odmienne systemy wykonania ochrony odgromowej. Często wykonanie odpowiedniej instalacji odgromowej jest wymogiem ubezpieczyciela danego obiektu, co może w znaczący sposób wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej. Dla ustalenia potrzeby ochrony odgromowej obiektu należy dokonać oceny ryzyka biorąc pod uwagę ryzyko:
1. utraty życia ludzkiego lub trwałego kalectwa,
2. utraty dostawy mediów,
3. utraty dziedzictwa kulturalnego.
Ochrona odgromowa jest potrzebna, w sytuacji gdy oszacowane ryzyko jest większe niż jego akceptowalny poziom.
W celu szczegółowego odniesienia się do zagadnień ochrony odgromowej niezbędne jest sięgnięcie do zapisów Polskich Norm takich jak:
1. PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne;
2. PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem;
3. PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia;
4. PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach;