W czwartek obowiązuje zakaz pracy w handlu. Dopuszczalna jest tylko praca w ruchu ciągłym, w rozkładzie zmianowym, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy pracach koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w systemie pracy weekendowej.

[-DOKUMENT_HTML-]

Otwarte mogą być tylko te sklepy, w których pracował będzie wyłącznie ich właściciel lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Od kodeksowego zakazu przepisy przewidują jednak wyjątek. Zgodnie z art. 15110 pkt 11 Kodeksu pracy, dozwolona jest praca polegająca na świadczeniu usług (oraz zapewniająca wykonanie tej usługi) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza Polską, jeżeli u odbiorcy tej usługi jest wówczas dzień pracujący. A zatem, można świadczyć zdalnie pracę w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy.

Jeśli więc pracodawca ustali w grafiku, że pracownik ma wykonać prace dla swojego zagranicznego partnera, to będzie mu musiał zapłacić za tę dyspozycyjność. Kodeks pracy w ogólnej dopuszczalności pracy dla zagranicznych firm bez ograniczeń nie zawiera katalogu branż, których dotyczy ten wyjątek od zakazu.

Pracodawcy muszą pamiętać o tym, że są zobowiązani zrekompensować pracownikom pracę w święto. Oznacza to, że mają obowiązek oddać dzień wolny za 26 maja do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli nie jest to możliwe z obiektywnych powodów, np. pracownik rozchoruje się i w zaplanowanym na odbiór terminie jest na zwolnieniu, to wówczas przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w święto. I tak, za każdą godzinę pracy oprócz normalnego wynagrodzenia należy zapłacić dwa dodatki do pensji: 
100 proc. stawki godzinowej za każdą godzinę pracy w święto, 100 proc. z tytułu średniotygodniowych nadgodzin za każdą godzinę pracy 
w święto. Z przepisów wynika, że pracownikowi który wykonuje w święto zdalną pracę na rzec zagranicznego kontrahenta, pracodawca musi zapłacić, poza normalnym wynagrodzeniem, dodatkowo łącznie 200 proc. wynagrodzenia, wynikającego z jego osobistego zaszeregowania z tytułu dwóch różnych dodatków.