Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz. U. Nr 12, poz. 113 z późn. zm.) przestanie obowiązywać z dniem 15 czerwca 2011 r. Pod względem okresu obowiązywania daleko mu jednak do niektórych wciąż obowiązujących innych, branżowych przepisów w zakresie BHP, jak chociażby:
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych (Dz. U. Nr 65, poz. 447);
 rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego (Dz. U. Nr 47, poz. 317).
Niemniej można odnieść wrażenie, że przepisy obowiązujące w zakresie bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji filmowej pozostały w tyle za zmianami prawnymi dotyczącymi innych aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (wiele kwestii poruszonych w w/w rozporządzeniu zostało szczegółowo przedstawionych w innych przepisach). Powyższe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej było zmieniane w roku 1993 - rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz. U. Nr 50, poz. 229). Zmiany te, miały jednak charakter bardziej kosmetyczny – dotyczyły usunięcia zapisów odwołujących się do „rad związkowych”, czy „delegata związkowego”. Istotna zmiana dotyczyła jedynie wymagań stawianych osobom pracującym w charakterze kaskaderów.
Z dniem 15 marca 2011 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz. U. Nr 75, poz. 401) - dalej r.p.f. – zastąpi ono rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz. U. Nr 12, poz. 113 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że wiele kwestii – choćby takich jak obowiązek szkolenia pracowników w zakresie bhp, czy też wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje bhp – jest poruszanych w innych aktach prawnych, powyższe zapisy usunięto z r.p.f. Usunięto również zapisy odwołujące się do „przodownika zespołu”, czy też takie jak ten: „osoby kierownictwa i nadzoru obowiązane są skontrolować każde miejsce pracy co najmniej raz w ciągu zmiany roboczej”.
Ogólna konstrukcja r.p.f. pozostała bez zmian – pojawił się jedynie nowy, wyodrębniony rozdział dotyczący czynności zwiększonego ryzyka. Zgodnie z nim, czynności kaskaderskie (rozumie się przez to takie czynności, których wykonywanie na planie filmowym wymaga specjalnych umiejętności i jednocześnie szczególnej sprawności psychofizycznej) należy powierzać wyłącznie osobom posiadającym umiejętności odpowiednie do ich wykonywania, w szczególności osobom, których umiejętności zostały stwierdzone dokumentem wydanym na podstawie przepisów prawa. Osoba chcąca wykonywać czynności kaskaderskie powinna posiadać również orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania tych czynności. Przy pracach wymagających udziału kaskadera konieczny jest plan zabezpieczeń kaskaderskich, który sporządza kaskader filmowy-koordynator, który następnie jest odpowiedzialny za jego realizację. Również odtwarzanie efektów pirotechnicznych na planie filmowym (w szczególności z wykorzystaniem broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych lub wybuchowych) należy powierzać osobom posiadającym w tym zakresie uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Przy tego typu pracach zabrania się wywierania wpływu na wszystkie osoby wykonujące czynności zwiększonego ryzyka celem przyspieszenia wykonania tych czynności. Rzeczą ważną jest, by przy wykonywaniu niebezpiecznych scen obecne były osoby uprawnione do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, w tym takie jak: pielęgniarze, sanitariusze, czy ratownicy wykwalifikowani w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Nowością jest wprowadzenie obowiązku wyznaczania koordynatora ds. bhp, który ma sprawować nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób biorących udział w produkcji filmowej. Obowiązkiem koordynatora ds. bhp jest również bezpośredni i osobisty nadzór nad wykonaniem planu zabezpieczeń, który sporządza kierownik produkcji filmu. Koordynator do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zostać wyznaczony najpóźniej na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia zdjęć przez producenta filmu oraz wszystkich pracodawców osób biorących udział w produkcji filmu.
W r.p.f. wprowadzono również zmiany mające na celu większą kontrolę nad tym, czy pracownicy grup zdjęciowych zostali zapoznani z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy – obowiązkowe jest pisemne potwierdzenie przez nich zapoznania się z powyższymi zasadami, co stanowi część dokumentacji filmu.
Rozporządzenie r.p.f. wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.