Obecnie wykaz prac, których nie mogą wykonywać kobiety, zwłaszcza te w ciąży lub karmiące, określa rozporządzenie z 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 2016 r. poz. 2057).

Został on wydany na podstawie „starego” art. 176 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., który Komisja Europejska uznała za niezgodny z dyrektywą Rady 76/207/EWG, gdyż wynikało z niego, że odnosi się do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących, co zdaniem KE było przeszkodą w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.

Nowelizacja k.p. nadała nowe brzmienie art. 176. Obecnie dotyczy on wyłącznie kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Ministerialny projekt określa wykaz prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie. Nie ma w nim już wykazu dla pań, które nie są w ciąży lub nie karmią dziecka.

Wykaz prac niezalecanych dla kobiet w ciąży i karmiących został podzielony na 8 części. W pracach związanych z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, utrzymane zostały dotychczasowe dopuszczalne normy wysiłku fizycznego, w tym dźwigania ciężarów. Dodano do nich ręczne przenoszenie przedmiotów pod górę przy pracy stałej o wadze ponad 1 kg, pchanie lub ciągnięcie przedmiotów, ręczne przenoszenie materiałów ciekłych gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia (bez względu na ich masę). Kobiety w ciąży nie będą mogły wykonywać pracy na stojąco ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej i pracować dłużej niż 50 minut na godzinę przed komputerem.

W wykazie prac w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym obniżono wskaźnik PMV z 1,5 do 1,0 w mikroklimacie gorącym oraz z -1,5 do -1,0 w mikroklimacie zimnym. W pracach w narażeniu na hałas i drgania, utrzymano dotychczasowe kryteria. W wykazie prac w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu również utrzymano dotychczasową regulację, wymieniając dodatkowo jako zakazane prace w zbiornikach ciśnieniowych wymienione w części A ust. 1 lit. a załącznika nr II do dyrektywy 92/85/EWG. W wykazie prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi wskazano, że niekorzystny wpływ na przebieg ciąży obejmuje również niekorzystny wpływ na rozwój płodu.

Z wykazu prac w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych, spośród substancji chemicznych, w narażeniu na które nie mogą wykonywać pracy kobiety w ciąży lub karmiące piersią, wykreślono styren. Zostawiono rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne, ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne oraz tlenek węgla. W wykazie prac pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości proponuje się wprowadzić zakaz pracy w wykopach również dla kobiet karmiących.

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły podjąć żadnej pracy pod ziemią w kopalniach.