Dokładnie 18 listopada 2020 roku Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej wydała obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061). Maląg ogłosiła w nim wysokość limitu 30-krotności na przyszły rok. W 2021 roku wzrośnie on do 157 770 zł (ze 156 810 zł w 2020 r.), co wynika ze wzrostu prognozowanego na 2021 r.  przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 5259 zł (w III kwartale br. - 5168,93 zł).

Co oznacza zwiększenie limitu?

Zwiększenie limitu (przewidziane w ustawie  z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) oznacza, że pracodawcy nie będą dokonywali potrąceń składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za każdego pracownika, który przekroczy limit 157 770 zł. Dotyczy to zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych składek. Obowiązkiem pracodawcy jest opłacanie pozostały składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie w tej kwocie obowiązuje w całym 2021 roku.

Czytaj w LEX: Wyliczenie wysokości wynagrodzenia netto w przypadku przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek - poradnik krok po kroku >

Fakt nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacenia:

Zobacz procedurę w LEX: Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe >

 


 

Wpłaty do PPK bez względu na limit

Pracodawcy będą również musieli finansować wpłaty do PPK za osoby, które przekroczyły limit 30-krotności. Wynika to z nowelizacji ustawy o PPK jeszcze z 2019 roku. To ważna wiadomość dla pracodawców, którzy przygotowując budżet na 2021 rok, muszą pamiętać, że PPK będzie finansowane bez względu na ten limit. Ustawodawca uznał bowiem, że finansowanie PPK, jako dodatkowego źródła budowania kapitału, nie powinno być limitowane w ten sposób. Jest to słuszne rozwiązanie, bowiem wpłaty do PPK są o wiele niższe. Do FUS-u (ZUS-u) trafia 19,52 proc. składki emerytalnej, natomiast do PPK co do zasady 3,5 proc. wpłat podstawowych z możliwością podwyższenia do maksymalnie 8 proc.

Czytaj w LEX: Wpłaty na PPK >

 


 

Limit rośnie, bo rośnie przeciętne wynagrodzenie

Jak możemy zauważyć, w ciągu ostatnich lat limit 30-krotności rośnie, co jest związane ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Należy również wspomnieć, że ustawodawca na szczęście nie powrócił w tym roku do zmian związanych ze zniesieniem limitu 30-krotności ani jego zwiększenia, choć takie propozycje pojawiały się w latach 2018-2019. Oznacza to, że konstrukcja prawna w tym zakresie pozostaje bez zmian. Nie można natomiast wykluczyć, że takie pomysły wrócą w 2021 roku ze skutkiem od kolejnego roku kalendarzowego. Tego rodzaju ewentualne zmiany powinny zostać poprzedzone poważną debatą emerytalną w tym zakresie przed którą Polska stoi. Już dzisiaj widać, że pomimo dość wysokich składek emerytalnych emerytury osób które wiek emerytalny osiągną za 20/30 lat nie będą na zadowalającym poziomie.

Autor jest prawnikiem z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspertem Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Czytaj w LEX: Płaca minimalna w 2021 r. i wysokość innych świadczeń >