Artykuł 124 pkt 6 ustawy - Prawo wodne stanowi iż "Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na: (...)
6) odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem".


Inwestor (niebędący właścicielem) uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w związku z planowaną inwestycją, która wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Czy fakt uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zwalnia inwestora z konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź

Przywołany w pytaniu art. 124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. zawiera katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Punkt 6 tego artykułu stanowi, że pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wyjątek ten dotyczy wyłącznie terenów stanowiących własność zakładów, tj. podmiotów korzystających z wód, w ramach korzystania szczególnego albo wykonujących urządzenia wodne (art. 9 ust. 1 pkt 25 pr. wod.).

Nie ma natomiast podstaw do stosowania przedmiotowego zwolnienia do innych podmiotów niż wprost w nim wskazane, np. do podmiotów korzystających z danego terenu w oparciu o inny tytuł niż prawo własności.