Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego wyniesie w 2014 r. - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 20,83.Współczynnik ten oblicza się, odejmując od ogólnej liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie dzieląc uzyskany w rezultacie tych działań wynik przez liczbę 12. 

W 2014 r. jest to:
– 365 dni kalendarzowych,
– 52 niedziele,
– 52 dni wolne wynikające z rozkład4ru czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w obliczeniu przyjęto, że są to soboty),
– 11 dni świątecznych przypadających w inne dni niż niedziela:
• 1 stycznia – Nowy Rok (środa)
• 6 stycznia - Święto Trzech Króli (poniedziałek)
• 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)
• 1 maja - Święto Pracy (czwartek)
• 3 Maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota),
• dzień Bożego Ciała (19 czerwca – czwartek)
• 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – (piątek)
• 1 listopada - Wszystkich Świętych (sobota)
• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (wtorek)
• Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia - czwartek)
• Drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia – piątek)
dokonać należy następujących obliczeń:
365 – (52 niedziele + 52 dni wolne + 11 dni świąt) : 12 = 365 - 115 = 250
250 : 12 = 20,83
– wartość współczynnika w 2014 r. wynosi więc 20,83.
* przy założeniu, że dniem wolnym od pracy jest sobota