Aby zniwelować takie dysproporcje, ustawodawca w art. 404 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.) wprowadził rozwiązanie, zgodnie z którym zarówno gminy, jak i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar przekraczają pewien określony w tym przepisie poziom, powinny przekazać nadwyżki na rzecz wojewódzkich funduszy w terminach określonych w art. 404 ust. 3 p.o.ś.

Podstawę do obliczenia ewentualnych nadwyżek stanowi kwota opublikowana w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw środowiska, wydawanym na podstawie art. 404 ust. 2 p.o.ś. W opublikowanym 4 maja obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. poz. 385) ogłoszono, że średnia krajowa dochodów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2014 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

1) dla gmin – 16,34 zł;

2) dla powiatów – 4,14 zł.

Zobacz: Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 r. będą wyższe 

Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła nadwyżka.