Opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. poz. 790).

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2013 r. wyniósł on 100,9, więc ogłoszone właśnie stawki kar na 2015 r. będą wyższe od obowiązujących w 2014 r. o 0,9%.

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 r. wyniosą:

- 388,64 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;

- 249,17 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi;

- 28,46 zł za 1 dam3 wód chłodniczych;

- 284,71 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku;

- 4,23 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej;

- 2,20 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej;

- 4,23 zł za 1 m2 powierzchni, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;

- 27,23 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g Prawa ochrony środowiska

Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska określono w załączniku nr 2 do obwieszczenia.