Znamy średnią krajową dochodów gmin i powiatów z opłat i kar w 2012 r.

W dnia 26 czerwca opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca (M. P. poz. 545).

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłoszono, że średnia krajowa dochodów na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2012 r. z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów wyniosła:

1) dla gmin – 18,37 zł;

2) dla powiatów – 4,78 zł.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 27 czerwca 2013 r.