Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt nowelizacji prawo geologicznego  i górniczego, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Przewiduje on zniesienie w prawie geologicznym i górniczym organu nadzoru górniczego – dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG). Jego zadania przejmie Wyższy Urząd Górniczy (WUG).

W czwartek 12 maja w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu i Sejm skierował go do dalszych prac w komisji energii, klimatu i aktywów. Komisja tego samego dnia zaakceptowała projekt.

Najważniejsze rozwiązania

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest terenowym organem administracji rządowej, podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Właściwość miejscowa dyrektora SUG obejmuje teren całego kraju, podobnie jak właściwość miejscowa Prezesa WUG. Po zmianie, zadania SUG będą realizowane przez Prezesa WUG.  Wszystkie sprawy wszczęte przez dyrektora SUG i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą kontynuowane przez Prezesa WUG.
Natomiast dyrektor generalny WUG wyznaczy pracownikom wykonującym dotychczas obowiązki służbowe w SUG stanowisko pracy w komórce organizacyjnej WUG, odpowiedniej ze względu na dotychczas wykonywane obowiązki.
Ponadto, doprecyzowano niektóre pojęcia górnicze, co uprości i przyspieszy sposób procedowania wniosków emerytalnych.