Sejm przyjął 4 listopada dwie poprawki Senatu do nowelizacji mającej ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE. Ustawa z poprawkami trafi teraz do prezydenta.

W głosowaniu o odrzucenie poprawek udział wzięło 451 posłów; nikt nie głosował "za", przeciwko odrzuceniu poprawek opowiedziało się 451 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zmiana stanowi etap wdrożenia unijnego pakietu prawa spółek. Szybciej, łatwiej, bardziej przejrzyście. Zmiana ta przysłuży się do redukcji obciążeń i kosztów przedsiębiorców, przysłuży się obrotowi gospodarczemu" - mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł prezentując przygotowane w MS rozwiązania. Wskazał, że po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez "system integracji rejestrów".

Czytaj w LEX: Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS w praktyce - pytania i odpowiedzi >>>

Czytaj w LEX: Udostępnianie sprawozdań finansowych do KRS w praktyce >>>

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, co do zasady dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Chodzi o zwiększenie dostępności do danych zawartych w KRS na unijnym portalu oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto ustawa wprowadza też zmiany w rejestracji i składaniu dokumentów do KRS. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r. 

 

Unijne wymagania

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie zobowiązane do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej  wzorców umów oraz informacji dotyczących rejestracji,  co najmniej w języku polskim oraz innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Będzie musiało też przekazanie Komisji Europejskiej aktualnej informacji o przepisach prawa regulujących powoływanie się przez osoby trzecie na dane zawarte w rejestrze celem ich udostępnienia w systemie integracji rejestrów. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że drugim językiem w KRS będzie język angielski. W OSR oszacowano, że koszt tłumaczenia w sumie tłumaczeni ok. 60 stron różnych wzorów umów i uchwał będzie kosztować 8 tys. złotych.

 

 

Mniej biurokracji, ale dodatkowe konto

Z kolei ponad 500 tys. przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS zostanie zwolnionych z obowiązku składania do rejestru dokumentów oraz informacji w zakresie w jakim będą one otrzymywane z systemu integracji rejestrów. Z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zyskają nowy obowiązek. Chodzi o konieczność utworzenia rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych z tytułu wpłat na udziały. Ponadto ustawa przewiduje wymóg zamieszczania w rejestrze daty urodzenia osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL. W przypadku gdy podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym będącym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej ustawa przewiduje zamieszczanie w rejestrze danych pozwalających na utworzenie niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego, a w przypadku podmiotów nieobjętych systemem integracji rejestrów  – numeru w rejestrze.