Główną zmianę, jaką przewiduje projekt przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki jest stopniowe wygaszenie tzw. zielonych certyfkatów na rzecz systemu aukcyjnego. Aktualnie wytwórcy, OZE w zamian za wyprodukowaną energię otrzymymują zielone certyfikaty, które sprzedają na giełdzie. Uzyskana kwota jest równoznaczna wartości wsparcia otrzymywanego do państwa.

Jedną z podstawowych zmian będzie wprowadzenie aukcji, której przedmiotem będzie wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej w wyznaczonym czasie. Proponowany jest okres piętnastoletni z gwarancja niezmiennej ceny, ma to zapewnić wzrost możliwość uzyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. W przypadku nowopodjętych przedsięwzięć aukcje zostaną podzielone na te, które będą prowadzone dla instalacji o mocy powyżej 1 MW(instalacje duże) oraz o mocy od 40 do 1 MW(instalcje małe). Wygra ten wytwórca, który zaproponuje najniższą cenę. Jednakże, aby zapobiec zmowom cenowym dużych koncernów zostanie wprowadzona instytucja tzw. ceny referencyjnej. Minister raz do roku ogłosi jej wysokość uwzględniając przy jej wyliczaniu koszty wytwarzania. Ponadto z systemu wsparcia wyłączone zostaną instalacje o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW, które wykorzystują hydroenergię do wytworzenia energii elektrycznej.


Na przejrzyste regulacje w tym zakresie czekają w szczególności inwestorzy, którzy ze względu na dotychczasowy zamęt w przespisach mieli problem z uzyskaniem kredytowania. Część farm wiatrowych została przejęta przez podmioty zarządzane przez Skarb Państwa po tym jak zagraniczne firmy wycofały się z rynku.


Ministerialna inicjatywa legislacyjna związana jest z nie tylko brakiem kompleksowych regulacji prawnych w tym zakresie, ale również z oszczędnościami. Polska zobowiązana jest także do realizacji uninej polityki klimatycznej, która zakłada do 2020 roku zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej do 19. procentowego progu. Po konsultacjach wicepremier i szef resortu gospodarki Janusz Piechociński planuje przedstawić konkretne rozwiązania tak by móc je zatwierdzić jeszcze w tym roku.