Ministerstwo Środowiska zaprezentowało wyniki badania ankietowego gmin, dotyczącego przygotowania samorządu terytorialnego do nowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Gminy przesyłały ankiety do Ministerstwa Środowiska w dniach od 29 maja 2012 r. do 10 lipca 2012 r. Wypełnione ankiety zwróciło 1 818 gmin (z 2 479, które je otrzymały), z czego 1 705 gmin wypełniło ankiety prawidłowo.


Do pełnego wdrożenia nowego systemu pozostało 8 miesięcy. Tymczasem wyniki przeprowadzonych ankiet nie są optymistyczne. Z gmin płyną niepokojące sygnały dotyczące stanu zaawansowania prac, szczególnie stanu powołania zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie nowego systemu i braku pomysłu na rozwiązanie selektywnej zbiórki odpadów.


Pytania, na które odpowiadały gminy w ankiecie dotyczyły stanu prac nad: powołaniem zespołu ds. wdrożenia nowego systemu, przeprowadzeniem analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która będzie dostarczała informacji koniecznych do stworzenia systemu, opracowaniem SIWZ do przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ogłoszeniem przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opracowaniem nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, organizacją punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opracowaniem projektów uchwał w sprawie: stawek opłat, wzoru deklaracji i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.

Ponadto zadano pytania dotyczące: planowanego przekazania zadań związkowi międzygminnemu, projektowanej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planowanego przejęcia obowiązków właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, planowanej wymaganej liczby pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podjętych przez gminę działań edukacyjnych i informacyjnych, a także skorzystania ze środków WFOŚiGW.
Prezentacja, która przedstawia odpowiedzi gmin dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: www.mos.gov.pl