Realizacja procesu inwestycyjnego w budownictwie wymaga przestrzegania szeregu regulacji, których celem jest zapewnienie, by odbywał się on w sposób bezpieczny, zarówno dla osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie robót budowlanych, jak i osób i mienia osób trzecich, sąsiadujących z placem budowy. W toku całego procesu budowlanego, począwszy od fazy planowania i przygotowania realizacji inwestycji do etapu eksploatacji oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, a także w toku jego eksploatacji, organy nadzoru budowlanego pełnią istotną rolę w zagwarantowaniu zgodnego z prawem przebiegu robót budowlanych, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57 pr. bud., po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy powinno zawierać:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.@page_break@

Decyzja wyrażając sprzeciw organu nadzoru budowlanego w odniesieniu do zawiadomienia o zakończeniu budowy możliwy jest, gdy organ nadzoru ustali, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę i w konsekwencji wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Mając na względzie powyższe, instytucja zawiadomienia o zakończeniu budowy (odpowiadająca nieco konstrukcji zgłoszenia właściwemu organowi administracji robót budowlanych) ma na celu umożliwienie weryfikacji, czy dany obiekt wykonany został w sposób zgodny z wydaną decyzją, a więc z uwzględnieniem m.in. warunków bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania, a nie wymaga jednocześnie przeprowadzania wnikliwej kontroli, zezwalając jednocześnie „milcząco" na użytkowanie obiektu budowlanego. Sprzeciw wniesiony po upływie terminie 21–dniowym nie wywołuje skutków.
(...)

Pełna treść komentarza pt. Oddanie do użytkowania obiektów budowlanych dostępna jest w programie Serwis Budowlany>>>