Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową zlokalizowanej w istniejących liniach rozgraniczających.
W jakiej formie organ ma zawiadomić o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie właścicieli nieruchomości przyległych do drogi?
Czy ma to uczynić poprzez rozesłanie zawiadomień, czy w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń?


Zawiadomienie stron postępowania będących właścicielami nieruchomości przylegających do drogi gminnej o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę (przebudowę) tej drogi prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - następuje w drodze obwieszczenia w urzędach gmin i w prasie lokalnej z pominięciem obowiązku doręczenia zawiadomień stronom na piśmie.


Na wstępie należy zwrócić uwagę na zakres przedmiotowy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.). Przepis art. 1 ust. 1 tej ustawy stanowi, że akt ten określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a zatem uproszczony tryb procedowania w sprawach lokalizacji dróg dotyczy jedynie dróg publicznych. Regulacja przedmiotowej ustawy wskazuje, że należy stosować jej przepisy w odniesieniu do warunków jej lokalizacji oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę.

W myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o pozwoleniu na budowę drogi oraz na przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału. W myśl ust. 3 tego artykułu - o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych zawiadamiają, w drodze obwieszczeń, w urzędach gmin i w prasie lokalnej. Jest to zatem przepis szczególny w stosunku do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, nakazującego zawiadamiać o wszczęciu wszystkie strony (podmioty mające interes prawny wynikający tutaj z tytułu do nieruchomości przylegających do drogi) w formie pisemnej. Ustawa szczególna stanowiąc przepisy powszechnie obowiązujące modyfikuje w tym zakresie ogólne normy proceduralne. Jeżeli przedmiotem inwestycji jest budowa (przebudowa) drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową zlokalizowaną w istniejących liniach rozgraniczających, zawiadomienie właścicieli nieruchomości przyległych do drogi powinno odbywać się w drodze obwieszczeń - w urzędach gmin i w prasie lokalnej. Warto zauważyć, że znaczne uproszczenia proceduralne dotyczą również kolejnego etapu, jakim jest doręczenie decyzji. W świetle art. 28 ustawy - starosta w odniesieniu do dróg gminnych doręcza decyzję o pozwoleniu na budowę drogi jedynie wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony, w drodze obwieszczeń, w urzędach gmin oraz w prasie lokalnej. Zawiadomienie to zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią tej decyzji. Przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Również na etapie postępowania przed organem drugiej instancji występuje odformalizowanie proceduralne oraz krótszy termin do rozpatrzenia odwołań, jak również skargi przez sąd administracyjny.