Zasadą jest, że usunięcie drzewa wymaga zezwolenia. Wyjątki w tym zakresie zostały wymienione w art. 83f ustawy o ochronie przyrody. Przykładowo zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni czy krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Czytaj w LEX: Usuwanie drzew i krzewów - wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia >>>

Chęć wycinki musi zgłosić inwestor

Postępowanie w sprawie usunięcia drzewu lub krzewu nie może być wszczęte z urzędu. Zasadą jest, że o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa może wystąpić albo posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości albo właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń podobnych jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

Warto jednak zaznaczyć, że zgoda właściciela nieruchomości nie jest jednak wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa i użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.

Czytaj w LEX: Usuwanie drzew i krzewów - wniosek o wydanie zezwolenia >>>

Organy decydujące w sprawie usunięcia drzewa

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Jeżeli działka, z terenu której ma być usunięte drzewo jest własnością gminy i jednocześnie nie jest oddana w użytkowanie wieczyste to zezwolenie wydaje właściwy starosta. W toku postępowania organy te zobowiązane są także do dokonywania uzgodnień.

Więcej na ten temat w Legal Alercie. 

Czytaj w LEX: Wycinka drzew z lasu prywatnego - poradnik dla mieszkańca >>>

Czytaj w LEX: Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji - poradnik dla mieszkańca >>>

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na postępowania dotyczące przeprowadzenia kontroli stanu i żywotności przesadzonych drzew lub krzewów lub posadzonych nasadzeń zastępczych i umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Co do zasady, decyzje w tej sprawie wydaje bowiem organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Jednak w praktyce często spotykanym problemem jest ustalenie organu właściwego w opisanej sprawie, w sytuacji gdy strona postępowania miała wykonać np. nasadzenia zastępcze na terenie należącym do gminy, za usunięcie drzew ze swojej nieruchomości. Wyjaśnić jednak należy, że kwestia własności nieruchomości, na których dokonano nasadzeń zastępczych, nie ma wpływu na właściwość organu, która pozostaje niezmienna.

Czytaj w LEX: Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa >>>

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa lub krzewu

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Jednak nałożenie na inwestora obowiązku dokonania nasadzenia zastępczego powinno mieć miejsce, tylko gdy usunięcie drzewa lub krzewu wywoła poważny uszczerbek w środowisku, a w konsekwencji uzasadnione byłoby zobowiązywanie wnioskodawcy do podjęcia działań rekompensujących omawianą stratę w przyrodzie. Co więcej, obowiązek ten musi być odpowiednio sprecyzowany w zależności od stanu faktycznego konkretnej sprawy. Inny stopień szczegółowości będzie wymagany, gdy obowiązek dokonania nasadzeń dotyczy obszaru objętego szczególną ochroną prawną na podstawie obowiązujących przepisów, a inny w przypadku, gdy dany obszar nie jest objęty taką ochroną .

Natomiast w przypadku uzależnienia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu organ bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do przesadzenia oraz cechy przesadzanego drzewa lub krzewu. W takiej sytuacji zezwolenie może określać dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu.

Autorka: Martyna Sługocka, senior associate w kancelarii GWW", autorka Legal Alertu.

Czytaj w LEX:

Usuwanie drzew stanowiących zagrożenie w trybie interwencyjnym >>>

Usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków >>>