Instrukcja prowadzenia składowiska

Podmiot zarządzający zamkniętym składowiskiem powinien posiadać zatwierdzoną instrukcję prowadzenia składowiska do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej. Instrukcja ta powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 129 ust. 4 ustawy o odpadach (dalej u.o.).

W momencie uznania składowiska za zamknięte, tj. po przeprowadzeniu jego rekultywacji, składowisko nie jest już instalacją, dla której należy uzyskiwać inne decyzje. Pozwolenie zintegrowane czy zezwolenie na przetwarzanie odpadów, niezbędne w fazie eksploatacyjnej składowiska, po przeprowadzeniu jego rekultywacji stają się bezprzedmiotowe.

 

 

Obowiązki podmiotu zarządzającego składowiskiem

Podmiot zarządzający składowiskiem ma obowiązek poinformowania organu o zakończeniu działań związanych z rekultywacją, gdyż dopiero wtedy następuje formalne zamknięcie składowiska odpadów, określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska (art. 147 ust. 2 u.o.) i zaczyna się faza poeksploatacyjna, gdzie zarządzający składowiskiem musi prowadzić jego monitoring.

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną. Faza eksploatacyjna nie kończy się w momencie zamknięcia składowiska, tylko trwa do momentu jego zrekultywowania, zgodnie z decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska.

Uzyskanie decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska

Natomiast w momencie uzyskania decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska, o której mowa w art. 146 u.o., podmiot zarządzający nim, aby ją wykonać, powinien uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w trybie art. 42 ust. 2 i 43 ust. 2 u.o., przy czym warunki wykorzystywania niektórych rodzajów odpadów wskazuje rozporządzenie w sprawie składowiska odpadów. Procedura zamykania składowiska i jego rekultywacji jest określona w art. 146 i nast. u.o. Zatem nie wydaje się decyzji o zakończeniu rekultywacji składowiska.

Więcej na ten temat znajdziesz w SIP LEX:

W jaki sposób ewidencjonować nakłady na rekultywacje składowiska odpadów?

Czy jeżeli składowisko odpadów posiada 3 oddzielne kwatery, to czy zamknięcie jednej kwatery i rekultywacja jest zamknięciem wydzielonej części składowiska odpadów?