Wyliczenie wartości planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych można podzielić na trzy etapy, a mianowicie:
- Obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych
- Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych
- Zestawienie kosztów (Wyliczenie wartości zamówienia)


Obliczanie planowanych kosztów robót budowlanych

Planowane koszty robót sporządza się gdy zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W takim przypadku zakres rzeczowy zamówienia można określić na podstawie opracowania zatytułowanego program funkcjonalno-użytkowy. Zawartość tego opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 września 2004 r. poz. 2072).
Planowane koszty robót budowlanych oblicza się metodą wskaźnikową, według wzoru:
WRB = ? Wai x ni
gdzie:
WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych,
Wai- wskaźnik cenowy kolejnego składnika kosztów,
ni- ilość jednostek odniesionych dla składnika kosztów,
obliczona na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

Poszczególne wskaźniki kosztów ustala się uwzględniając klasyfikację Wspólnego Słownika Zamówień publicznych, przy czym podział tych kosztów powinien odpowiadać co najmniej grupom w rozumieniu tego Słownika (CPV).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), jeżeli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to składniki kosztów odpowiadają co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują:
koszty robót przygotowania terenu
koszty budowy obiektów podstawowych
koszty robót instalacyjnych
koszty robót wykończeniowych
koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych.
Podział tych kosztów może być bardziej szczegółowy (klasy, kategorie robót), gdy program funkcjonalno-użytkowy będzie opracowany bardziej precyzyjnie, wskazując przeznaczenie obiektów i robót, rozwiązania techniczne i materiałowe oraz wymagania ekonomiczne i architektoniczne.

Wskaźniki cenowe dla poszczególnych składników kosztów określa się na podstawie danych rynkowych lub na podstawie danych z powszechnie stosowanych katalogów i cenników wydawanych przez ośrodki cenowe budownictwa, np. publikacje kosztorysowe BISTYP.

Przy stosowaniu informacji cenowych z dostępnych na rynku publikacji cenowych – należy posługiwać się takimi jednostkami odniesienia, których ilości można określić na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Takimi jednostkami z pewnością mogą być metry kwadratowe powierzchni użytkowej charakterystyczne dla budownictwa mieszkalnego czy użyteczności publicznej, metry sześcienne charakterystyczne dla budownictwa przemysłowego, metry bieżące charakterystyczne dla obiektów sieci zewnętrznych czy też kilometry charakterystyczne dla obiektów drogowych.  @page_break@

Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych

Koszty prac projektowych oblicza się wskaźnikowo od planowanych kosztów robót budowlanych. Wskaźniki procentowe oblicza się do obliczenia wartości prac projektowych są określone w załączniku do rozporządzenia. Dobór odpowiedniego wskaźnika procentowego zależy od wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz kategorii złożoności projektu, których wyróżnia się sześć (I – VI).

Obliczenia wartości prac projektowych oblicza się wskaźnikowo wg. wzoru:
WPP = ? W% x WRB
gdzie:
WPP- wartość planowanych prac projektowych
WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych
W%- wskaźnik procentowy wg załącznika

W przypadku, gdy nie można ustalić wskaźnika procentowego na podstawie załącznika do rozporządzenia , zamawiający ustala go na podstawie danych lub informacji uzyskanych od właściwej izby samorządu zawodowego.

Należy zwrócić uwagę, że wyliczone wskaźnikowo koszty prac projektowych nie obejmują danych wyjściowych opracowania, a w szczególności:
uzyskania mapy prawnej, opracowania mapy dla celów projektowych,
opracowania dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (badań gruntowo-wodnych),
opracowania operatów ochrony środowiska,
inwentaryzacji obiektów, zagospodarowania terenu,
inwentaryzacji i waloryzacji zieleni.

Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia udziału poszczególnych opracowań projektowych w łącznym koszcie prac projektowych, to należy stosować poniższe wartości procentowe:
projekt koncepcyjny 7 – 12 % wartości prac projektowych,
projekt budowlany 30 – 40 % wartości prac projektowych,
projekt wykonawczy 40 – 60 % wartości prac projektowych.
Suma wartości składowych liczona w procentach wynosi 100%.

Zestawienie kosztów (Wartość zamówienia)

Kiedy przedmiotem zamówienia jest łączne zaprojektowanie i wykonanie robót przez wykonawcę – wartość takiego zamówienia jest sumą planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
WZ = WPP + WRB
gdzie:
WZ- wartość zamówienia ogółem
WPP- wartość planowanych prac projektowych
WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych
Na podstawie tak wyliczonych wartości prac projektowych i robót budowlanych zamawiający wie:
jakie będzie szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,
jaką kwotę powinien przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
w którym przedziale progowym znajdzie się dane zamówienie.