Pytanie:
Inwestor posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej.
Czy możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę drogi gminnej, która nie ma statusu drogi publicznej i nie spełnia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?

Odpowiedź:
Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych powinno nastąpić po jej wybudowaniu. To, czy droga będzie mogła być uznana za drogę gminną, zależy z kolei między innymi od względów technicznych.

Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że droga gminna to jedna z kategorii dróg publicznych - zob. art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. Co ważne, zgodnie z art. 7 u.d.p., do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych nie powinno nastąpić przed jej wybudowaniem (gdy pozostaje w sferze projektu). Z kolei to, czy droga będzie mogła być uznana za drogę gminną zależy między innymi od względów technicznych. Przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także przy projektowaniu i budowie urządzeń niezwiązanych z drogami publicznymi, sytuowanych w ich pasach drogowych stosuje się z kolei przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstatując należy stwierdzić, że o tym, czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Brak jednego z tych elementów powoduje zaliczenie drogi do dróg wewnętrznych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów