W przedmiotowej sprawie fiskus zakwestionował podatnikowi odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup od dewelopera nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. W ocenie organu, podatnik nie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej, z uwagi na to, że nabycie gruntu wraz z rozpoczętą budową (stan surowy zamknięty z wykończeniem wnętrz, bez części zewnętrznej) nie jest inwestycją uprawniającą do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej. Według fiskusa podatnik nie spełnił przesłanki, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Podatnik wniósł o zmianę decyzji podnosząc, że w treści art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT brak jest zastrzeżenia, iż aby skorzystać z ulgi, nowo wybudowany dom ma być w stanie surowym zamkniętym, wykończonym lub jakimkolwiek innym.

Rozbieżność poglądów między stronami sprowadza się więc do interpretacji zawartej w ustanowionej w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przesłance, której spełnienie przesądza o prawie skorzystania z ulgi odsetkowej, tj., że odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na "zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego".

Organy podatkowe interpretują ten warunek, w ten sposób, że przyjmują, iż "nowo wybudowany budynek mieszkalny", to jest budynek, którego budowa jest ukończona. Podatnik natomiast przyjmuje, że warunek ten obejmuje także zakup "budynku w stanie surowym zamkniętym".

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd na początku swoich rozważań przypomniał, że podatnik, któremu w latach 2002-2006 (wówczas obowiązywały przepisy o uldze odsetkowej) został udzielony kredyt (pożyczka) uprawniający do ulgi odsetkowej, może - na dotychczasowych zasadach - odliczać wydatki na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki). Ulga przysługuje, jeśli umowa o kredyt (pożyczkę) została zawarta przed dniem 1 stycznia 2007 r. Odliczeń nie można stosować dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zdaniem NSA nie jest słuszne stanowisko organów podatkowych. Według sądu "zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego", o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał, tzn. jego budowa zwiększyła dotychczas istniejący zasób mieszkaniowy. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl ustawy Prawo budowlane, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. "stanie surowym".

Na podstawie:
Wyrok NSA z 26 kwietnia 2013 r., II FSK 1691/11