Proponowane zmiany wynikają z konieczności transpozycji dyrektywy 2012/18/UE do przepisów prawa krajowego. Zmiany pozwolą na wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi i spowodują zmianę takich kwestii, jak m.in. wykaz substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (w wyniku dostosowania do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin), a także uszczegółowią przepisy dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o poziomie bezpieczeństwa w zakładach oraz wzmocnią wymogi dotyczące kontroli zakładów objętych tymi przepisami.

Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek wdrożenia przez wszystkie zakłady podlegające pod omawiane regulacje systemu bezpieczeństwa gwarantującego wysoki poziom ochrony ludzi i środowiska.