Odpowiedź:

Opłatę pobiera się za zeskanowanie kopii decyzji, ale już nie za wysłanie skanu e-mailem.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś., opłaty pobiera się za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wskazówką co do rodzaju czynności, za które pobiera się opłaty, są przepisy art. 27 u.o.o.ś. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415) – dalej r.o.u.i.ś.

Zgodnie z § 3 ust. 1 r.o.u.i.ś., opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej pobiera się opłaty tylko w przypadku przekazania informacji na płycie CD lub DVD bądź innym nośniku danych (por.: art. 27 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś. i § 4 ust. 1 r.o.u.i.ś.).