Prezydent miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił spółce pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych.

Od decyzji odwołała się właścicielka nieruchomości, której działka sąsiadowała z zamierzoną inwestycją.

W ocenie skarżącej zaskarżona decyzja narusza jej interes prawny, bowiem zatwierdza projekt budowlany, który zawiera błędy i nie spełnia wymogów prawa budowlanego.

W ocenie WSA przedłożony projekt budowlany nie budzi zastrzeżeń.

Sąd przypomniał, że zakres uprawnień kontrolnych organu administracji architektoniczno-budowlanej określony został w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Tylko w zakresie określonym w tym przepisie, w przypadku stwierdzenia naruszeń, organ administracji może podjąć działania korygujące. Organy administracji nie badają prawidłowości przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań, jeżeli nie dotyczą zakresu wynikającego z tego przepisu.

Sąd podkreślił, że za prawidłowość sporządzenia projektu budowlanego, w tym również przyjęte w projekcie rozwiązania, odpowiada projektant i jeżeli istnieje wymóg jego sprawdzenia, również sprawdzający.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Projektant, a także sprawdzający, do projektu budowlanego powinni dołączyć oświadczenie o jego sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W rozpatrywanej sprawie oświadczenia te zostały złożone.

Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, osoby projektujące i sprawdzające winny się legitymować stosownymi uprawnieniami i przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Z akt sprawy wynika, że osoby te spełniają te wymogi.

Wszyscy projektanci i sprawdzający w dacie wykonania poszczególnych części projektu budowlanego posiadali ważne zaświadczenia wydane przez izbę o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 9 marca 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 890/15, prawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów