Pytanie
Dnia 18 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał wyrok w imieniu RP w sprawie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli. Oświadczenie woli jest o treści: "Pan X (pozwany) przenosi na powódkę Panią Y udział do 1/2 części w prawie własności nieruchomości....". Następnie pozwani złożyli apelację od wyroku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie dnia 26 stycznia 2012 r. oddalił apelację. Wyrok oddalający apelację uprawomocnił się dnia 2 kwietnia 2012 r. Pan X (pozwany) do tut. organu podatkowego złożył wniosek, aby dokonać zmiany w podatku od nieruchomości od dnia 18 lipca 2011 r., tj. od daty wydania wyroku w sprawie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli i wpłacony podatek za 2011 r. – nadpłatę, zaliczyć na poczet podatku za 2012 r. Ja uważam, że zmianę w podatku od nieruchomości dotyczącą wpisania współwłaścicieli nieruchomości powinnam dokonać od uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego apelację, tj. od dnia 2 kwietnia 2012 r. natomiast w sprawie nadpłaty wydałabym decyzję w sprawie odmowy określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości.
Z jaką datą dokonać zmiany w podatku od nieruchomości?