Odpowiedź

Obowiązujące przepisy prawa nie definiują pojęcia "powierzchni ruchu". Odpowiedź na zadane pytanie zależy zatem w dużym stopniu od ustalenia jaki jest cel dokonania analizy tych pojęć i próby ustalenia prawidłowej ich interpretacji.


W rozumieniu nie tylko potocznym, ale i techniczno – budowlanym, klatka schodowa jest w zasadzie ciągiem komunikacyjnym budynku, przeznaczonym do przemieszczenia się pomiędzy kondygnacjami.

Pomieszczenie pomocnicze sensu stricto, którym jest – zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. - pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.


W przypadku lokalu dwupoziomowego można zatem uznać, że klatka schodowa wyodrębniona w ramach tego lokalu powinna być potraktowana jako pomieszczenie służące komunikacji wewnętrznej.


Z punktu widzenia przepisów techniczno – budowlanych, w szczególności powyższego § 3 pkt 11 r.w.t., klatka schodowa będzie zatem pomieszczeniem pomocniczym. W przypadku klatek schodowych w większych budynkach lub łączących odrębne lokale lub mieszkania, należałoby bardziej potraktować je jako powierzchnie ruchu lub ciągi komunikacyjne wewnętrzne.