Czy regulują to inne akty wykonawcze?


W oparciu o jaki zapis istnieje możliwość wyłączenia terenów z produkcji rolnej użytków rolnych klas I-III w przypadku decyzji o warunkach zabudowy?

Ponadto czy w oparciu o art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren rolniczy o klasie I-III wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, a tym samym nie można wydać na ten teren decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź

Zmiana gruntów rolnych na cele nierolnicze następuje tylko w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje zastosowania przed organem rozstrzygającym o warunkach zabudowy, chyba że zmiana przeznaczenia ujęta była w poprzednim, nieobowiązującym aktualnie m.p.z.p.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) - dalej u.o.g.r.l. przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Wyrażenie zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie II OSK 761/11 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż "przepis art. 7 ust. 1 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych stanowi odzwierciedlenie ogólnej zasady, że jeśli przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga zgody właściwego organu administracji, to taka zmiana przeznaczenia może nastąpić jedynie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w u.p.z.p." Wojewódzki Sąd administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie IV SA/Po 573/11 wprost uznał, iż "zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze dokonana w inny sposób niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi rażące naruszenie art. 7 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgoda, o której mowa w art. 7 tej ustawy, na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze następuje tylko w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje zastosowania przed organem rozstrzygającym o warunkach zabudowy."

"Odnosząc się do art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 29 listopada 2010 r., II OPS 1/10, LEX nr 621577, stwierdził, że warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, nie jest spełniony, jeżeli dla danego terenu jest tylko zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne, wyrażona przez właściwy organ na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 u.o.g.r. Zatem zgoda taka musiała być wydana przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 87 ust. 3 u.p.z.p." – E. Bończak – Kucharczyk. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LEX 2013. Niniejsze znajduje odzwierciedlenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie II OSK 2016/10 o treści, iż "prawnie dopuszczalne jest powoływanie się na zgodę na odrolnienie przez inwestora, którego nieruchomość została przeznaczona na cel nierolniczy lub nieleśny w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a sprawa o ustalenie warunków zabudowy jest rozpatrywana z mocy art. 85 ust. 1 u.p.z.p. na podstawie przepisów u.p.z.p." - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

Na marginesie podnoszę, iż zgodnie z przepisem art. 5b u.o.g.r.l. przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.