Naczelnik urzędu skarbowego poinformował ministra, że 12 maja 2020 r. przedsiębiorca zgłosił rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazał on jednak dane, które były niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Ustalono bowiem, że przedsiębiorca nie posiadał tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej jako adres do doręczeń i adres wykonywania działalności. Ponadto przeprowadzone oględziny wykazały brak oznak istnienia zgłoszonej przez przedsiębiorcę działalności.

 

Przedsiębiorca został wykreślony z CEIDG

Minister wezwał przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany we wpisie w CEIDG lub pisemnego złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w tym ewentualnego przedstawienia dowodów na zgodność wpisu z rzeczywistym stanem rzeczy. Przedsiębiorca nie przekazał dowodów, które mogłyby świadczyć o prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej pod adresem wskazanym w CEIDG. Nie wykazał też, że 12 maja 2020 r. faktycznie i aktywnie rozpoczął wykonywanie działalności. Składane wyjaśnienia, pomimo ich obszerności, tylko w niewielkim zakresie dotyczyły prowadzonego postępowania administracyjnego. Mając powyższe na uwadze, minister stwierdził, że wpis przedsiębiorcy zawierał dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i wykreślił go z CEIDG. Przedsiębiorca nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem, więc wniósł skargę.

Ustalenia nie wskazywały na prawidłowość wpisu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że poczynione ustalenia faktyczne wskazywały, że wpis skarżącego w CEIDG był niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy. Zgodnie ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, organ pięciokrotnie wzywał przedsiębiorcę do dokonania odpowiednich zmiany we wpisie w CEIDG lub pisemnego złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Pomimo tego skarżący nie potwierdził, że faktycznie w dniu 12 maja 2020 r. podjął się aktywnie wykonywania działalności gospodarczej. Nie dokonał też zmiany danych adresowych oraz nie przedstawił żadnych dowodów, które mogłyby świadczyć o rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej pod adresem wskazanym w CEIDG. Sąd zwrócił uwagę, że wyjaśnienia składane przez przedsiębiorcę dotyczyły w głównej mierze zarzutów odnoszących się do postępowań egzekucyjnych, w wyniku których został on pozbawiony uprawnienia do nieruchomości. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę. Nie zakończyło to jednak sporu, ponieważ przedsiębiorca wniósł skargę kasacyjną.

 

Anna Brzezińska-Rawa, Karolina Karpus

Sprawdź  

Minister może wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG

Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że organ przeprowadził wnikliwe postępowanie dowodowe, z którego jednoznacznie wynikało, ze sporny wpis w CEIDG był niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy. Natomiast zarzuty skarżącego o braku rzetelności zostały uznane za gołosłowne. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić go z CEIDG. Celem tej regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Mając powyższe na uwadze, NSA uznał, że organ nie naruszył przepisów i oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 5 marca 2024 r., sygn. akt II GSK 1671/23