Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Pytanie dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3033). Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z późn. zm.) - dalej u.r.p.w.e. - do zapewnienia sieci zbierania pojazdów zobowiązany był podmiot wprowadzający pojazd wystawiający kartę pojazdu. W nowym brzmieniu art 11 u.r.p.w.e. usunięto odniesienie do art 10 u.r.p.w.e., mówiącego o karcie pojazdu. Dodatkowo zmianie ulega dzień, w którym następuje wprowadzenie pojazdu (zmiana art. 4 u.r.p.w.e.). Czy powyższe oznacza, że do zapewnienia sieci zbierania pojazdów będą obecnie zobowiązani nie tylko przedsiębiorcy wystawiający kartę pojazdu, lecz również zakłady produkujące samochody, które nie wystawiają tych dokumentów?

ODPOWIEDŹ:
Tak, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3033) wszyscy wprowadzający pojazdy - bez względu na to, czy będą to pojazdy, dla których wprowadzający wystawia kartę pojazdu, czy pojazdy, dla których wprowadzający nie jest obowiązany do jej wystawiania - będą objęci obowiązkiem zapewniania sieci zbierania pojazdów. Wprowadzającym pojazd na terytorium kraju jest również jego producent - po nowelizacji obowiązek tworzenia sieci obejmie również wszystkich producentów pojazdów podlegających przepisom u.r.p.w.e.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wprowadzający pojazd wydający kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów (art. 11 w zw. z art. 10 u.r.p.w.e.). Pozostali wprowadzający, którzy nie są obowiązani do wydawania karty pojazdu, zamiast tworzenia sieci są obowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (art. 12 ust. 2 u.r.p.w.e.).
Art. 11 ust. 1 u.r.p.w.e. w projektowanym brzmieniu (projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 3033) będzie nakładał na każdego wprowadzającego pojazd obowiązek zapewniania sieci zbierania pojazdów. Wielkość tej sieci będzie uzależniona od liczby wprowadzanych pojazdów na terytorium kraju w ciągu roku kalendarzowego - nie więcej niż 1000 i powyżej 1000.
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 3 pkt 14 u.r.p.w.e. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Projekt ustawy zawiera propozycję zmiany tej definicji, ale nie w zakresie producenta pojazdu. Ponadto dodana będzie definicja wprowadzenia na terytorium kraju – rozumie się przez to wprowadzenie pojazdu po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Zostanie również zmienione określenie momentu wprowadzenia na terytorium kraju. Zgodnie z projektowanym w druku nr 3033 brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 1 u.r.p.w.e., w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju ma to nastąpić z dniem wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi.
Należy jednocześnie pamiętać, iż w toku prac parlamentarnych projekt ustawy może zostać zmieniony i ostatecznie uchwalona ustawa może się różnić od projektu, który wpłynął do Sejmu.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.