Rzecznik podjął w związku z tym interwencję i interweniuje u wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz w sprawie zawieszenia biegu terminów postępowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Czytaj: Tarcza 3 - Sejm uchwalił kolejny pakiet antykryzysowy>>

Rzecznik napisał, ze robi w związku z licznymi głosami przedsiębiorców z branży budowlanej i zwrócił uwagę na istnienie istotnych barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej polegających na tym, że z uwagi na art. 15 zzs ust. 1 i ust. 8 ustawy z  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, bieg terminów w postępowaniach administracyjnych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (podobnie bieg terminu na milczące załatwienie sprawy).

 

Rzecznik podkreśla, że przedsiębiorcy wyrażają obawy, że proces inwestycyjno-budowlany zostanie wstrzymany poprzez zaprzestanie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organy administracji architektoniczno-budowlanej czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez organy nadzoru budowlanego, a to przełoży się na opóźnienia w oddawaniu do użytkowania faktycznie zrealizowanych inwestycji i negatywnie wpłynie na płynność finansową w szczególności małych przedsiębiorców z tej branży.

Tymczasem, jak podkreśla Rzecznik MŚP, branża budowlana powinna być jednym z motorów napędowych gospodarki w czasie jej spowolnienia.