Ciągły rozwój zakresu wydawnictw, troska o rzetelność i jakość dostarczanych danych z rynku budowlanego, powoduje, że baza BISTYP stanowi najobszerniejszą i najbardziej aktualną bazę cen dla budownictwa na polskim rynku budowlanym.

Jedną z głównych zasad jaką kierują się wydawnictwa BISTYP, jest zasada, że w każdym nowym wydaniu publikacji cenowych aktualizowane są stare wskaźniki cenowe oraz wprowadzane są nowe ceny materiałów, ceny jednostkowe robót i obiektów modelowych znacznie rozszerzające zakres poprzedniego wydania wszystkich cenników i katalogów z cenami.

W drugim kwartale 2012 roku poszczególne katalogi cenowe z oferty wydawniczej BISTYP zostały znacznie rozszerzone w stosunku do wydawnictw z poprzedniego kwartału, i tak odpowiednio:
1. Informacyjny cennik materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu, poszerzono o:
- 941 pozycji cenowych – wydanie książkowe składające się z 3 osobnych tomów
- 6.512 pozycji cenowych – wydanie elektroniczne (płyta CD i baza internetowa e-BISTYP)

Zakres cenników został rozszerzony m.in. o materiały następujących producentów: IZOHAN (masy fugowe, zaprawy, impregnaty); OPOCZNO (gres szkliwiony, płytki ścienne i podłogowe, dekoracje); PORTA KIMI POLAND (drzwi wejściowe i wewnątrzlokalowe); SOPRO (zaprawy, środki do czyszczenia, farby ochronne); AMAN (płyty poliuretanowe ścienne i dachowe); WTÓRMEX (kolana, trójniki i inne kształtki z żeliwa sferoidalnego); TERMET (kotły grzewcze, pakiety solarne), MORA (kotły, zbiorniki, zawory); INSTAL SAN (grzejniki zawory); REJMAN (rury żelbetowe i betonowe, kręgi betonowe); GORKE (tablice synoptyczne, odbiorniki, piloty); STEINEL GERMAN (lampy, reflektory, czujniki, wyłączniki światła); DEVI (kable grzejne, maty grzejne, folie grzejne).

2. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych (wydawnictwo książkowe, płyta CD i baza internetowa e-BISTYP) poszerzono o:

- 297 cen jednostkowych robót inwestycyjnych – obejmującego swoim zakresem: Konstrukcje murowe systemu H+H -(KNR 9-17); Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips (KNR AT-12);Okładziny ceramiczne w technologii Weber Deiterman (KNR AT-42); Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS (KNR AT-43); Ocieplenie ścian i stropów w systemie ECOROCK (KNR 9-02); Roboty budowlane i geotechniczne z LECA KERAMZYTU (KNR 9-07) oraz rozszerzono zakres średnic przyłączy z rur PE i rur stalowych ocynkowanych i dodano nowe pozycje z sieciami cieplnymi z rur preizolowanych w wykopach nieumocnionych.
- 3 obiekty modelowe inwestycyjne – nowe obiekty to: budynek z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, boisko sportowe do hokeja na trawie, ogrodzenie z przęseł stalowych ocynkowanych i powlekanych, cokół murowany z cegły klinkierowej@page_break@

3. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych poszerzono (wydawnictwo książkowe, płyta CD i baza internetowa e-BISTYP) o:

- 236 cen jednostkowych robót remontowych – obejmującego swoim zakresem wiercenie i cięcie techniką diamentową oraz mechaniczne przebijanie otworów, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących a także roboty dotyczące oczyszczania, osuszania i odkażania obiektów budowlanych po zalaniu wodą.
- 7 obiektów modelowych remontowych – z zakresu usuwania awarii wodociągowych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej o średnicy: 110, 200, 315 mm oraz z zakresu wymiany przyłącza wodociągowego o średnicy: 25, 32, 40, 50 mm

4. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych (wydawnictwo książkowe, płyta CD i baza internetowa e-BISTYP) poszerzono o:
- 6 obiektów modelowych drogowych – w tym, dodano 4 obiekty drogowe inwestycyjne, a mianowicie: wykonanie ścieżki spacerowej nad zalewem o nawierzchni mineralnej HanseGrand Royal, wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy na 42 samochody, wykonanie nawierzchni ulicy z kruszywa betonowego i budowę chodnika ze zjazdami gospodarczymi, oraz 2 obiekty drogowe remontowe dotyczące remontu nawierzchni ze wzmocnieniem siatka stalową typu lekkiego i ciężkiego.

5. Katalog cen kolejowych i tramwajowych – wydawnictwo książkowe, płyta CD i baza internetowa e-BISTYP) poszerzono o:
- 13 obiektów z zakresu nawierzchni kolejowych obejmującego swoim zakresem wykonanie torów szynowych z różnego rodzaju szyn, podbicia torów oraz wykonanie różnego rodzaju rozjazdów z szyn.

Analizując zmiany zachodzące na rynku budowlanym w zakresie cen materiałów i robót budowlanych można stwierdzić, że w II kwartale 2012 r. po okresie zastoju, zaczęły zmieniać się w zauważalny sposób ceny materiałów i sprzętu budowlanego. W II kwartale 2012 roku wzrosły także stawki robocizny oraz narzuty i wskaźniki do kosztorysowania (koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk). Obserwując natomiast ceny materiałów budowlanych można zauważyć zarówno spadki jak i wzrosty cenowe. Z uwagi na zachodzące zmiany związane ze wzrostem cen czynników cenotwórczych i materiałów nastąpił również wzrost większości cen robót i obiektów budowlanych. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w spodziewanym wzroście popytu na nowe inwestycje, remonty i roboty wykończeniowe w realizowanych obiektach budowlanych. @page_break@

Wśród cen materiałów z II-go kwartału 2012 roku w stosunku do cen z I-go kwartału 2012 roku do można zaobserwować zauważalne zmiany, które przykładowo wyglądają w następujący sposób:
- pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu śr. 32-40 mm – wzrost o 10,1 %
- blachy cynkowo-tytanowe – spadek o 3,4 %
- oleje napędowe – wzrost o 11,1 %
- asfalty drogowe stałe np. D20/30 – wzrost o 2,8 %
- płyty poliestrowe faliste – spadek o 8,89 %
- gips budowlany – spadek o 3.5 %
- okna i drzwi z drewna sosnowego – spadek o 3,2 %
- okna dachowe z drewna sosnowego – spadek o 3,8 %
- rury stalowe czarne – wzrost o 2,7 %
- grzejniki z blachy stalowej – wzrost o 2,5 %
- zawory przelotowe do wody – wzrost średnio o 2,90%
- kręgi z betonu żwirowego B-20 – wzrost o 2,1 %
- przewody i kształtki wentylacyjne stalowe – wzrost średnio o 2,98 %
- osprzęt sygnalizacyjny: np. czujki pożarowe optyczne ADR – spadek o 2,4 %; gniazda do czujek typu G – spadek o 2,7 %
- przewody elektroenergetyczne – przewody grzejne – wzrost o 3.1 %
- kable telekomunikacyjne – spadek średnio o 4,23 %

Reasumując powyższe można stwierdzić, że okres II-go kwartału 2012 roku, to czas zaczynających się zauważalnych zmian zachodzących na rynku budowlanym przed szczytem sezonu budowlanego. Wzrost stawek roboczogodziny oraz wskaźników cenotwórczych przyczynił się do zmian cen robót i obiektów budowlanych. Jeżeli do takich zmian jeszcze doszły zmiany spowodowane wzrostem cen materiałów, to w tym momencie następował znaczny wzrost cen robót budowlanych, jak przy wykonywaniu niżej wymienionych robót:
- naprawy konstrukcji betonowych i tynków w systemie Ceresit - wzrost o 2-3 %
- remont pokryć z dachówki – wzrost o 5-14 % w zależności od rodzaju dachówki
- wykonanie powłoki dachowej ochronnej z płynnej folii uszczelniającej w systemie Deiterman – wzrost o 10 %
- montaż studni systemowych Wavin – wzrost o 7-9 % (w zależności od rodzaju studni)
- sieci wodociągowe z rur PCV PN10 SDR26 ciśnieniowych kielichowych w wykopach umocnionych – wzrost średnio o 4,66%
- sieci wodociągowe z rur PE100 PN16 SDR11 ciśnieniowych montowanych metoda zgrzewania – wzrost średnio o 17,40%
- linie oświetleniowe na terenie miejskim – wzrost 4,39 %
- linie oświetleniowe na terenie poza miastem – wzrost 2,97 %

W przypadku, gdy materiały budowlane znacznie staniały dochodziło do obniżenia cen za roboty budowlane. Najbardziej zauważalne spadki cen w granicach 12–30% następowały przy wykonaniu izolacji cieplnych z płyt z wełny mineralnej, na stropach i ścianach, ze względu na obniżką cen materiałów przez producentów. Spadek cen materiałów do ociepleń elewacji metodą lekką mokrą w systemie BAUMIT, uwidocznił się w spadku ceny ocieplenia z wykończeniem w systemie MINERAL o 4%, a w systemie AKRYL o 15%. Spadek ceny także o 15 % nastąpił w przypadku wykonywania tynków mineralnych cienkowarstwowych w systemie KREISEL, a przy wykonywaniu tynków cienkowarstwowych akrylowych spadek cen nastąpił średnio o 6,14%.
 

W ostatecznym rachunku, na skutek następujących w II-im kwartale 2012 roku zmian - ceny obiektów inwestycyjnych wzrosły średnio w granicach 0,58-1,20% w zależności od rodzaju obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów drogowych inwestycyjnych wzrost cen nastąpił w granicach 0,37-1,89%. @page_break@

Okres II-go kwartału stanowi dobry czas aby dokonać podsumowania sytuacji gospodarczej na rynku budowlanym w I-m kwartale 2012 roku. Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kw. 2012 r.) oraz prognozy na lata 2012 – 2013, nr 75) najszybciej rozwijająca się częścią gospodarki w pierwszym kwartale było budownictwo. Tempo wzrostu wartości dodanej w budownictwie wyniosło w tym okresie 9,2 %, a produkcja sprzedana budownictwa wzrosła o 15,3 %. Według Instytutu, dynamiczny wzrost tej części gospodarki warunkowany był w dalszym ciągu przede wszystkim realizacją projektów infrastrukturalnych. Jaka będzie sytuacja w budownictwie i w całej gospodarce w kolejnych kwartałach trudno cokolwiek w chwili obecnej prognozować, ponieważ obecna sytuacja w gospodarce europejskiej powoduje dużą niepewność i wszelkie prognozy na dłuższy okres są obarczone dużym ryzykiem, dlatego aby się przekonać jaka będzie rzeczywista sytuacja na rynku budowlanym i jaki w konsekwencji będzie miała wpływ na ceny materiałów i usług budowlanych w kolejnych kwartałach roku 2012 roku przekonacie się Państwo dokonując zakupu katalogów z cenami znajdującymi się w ofercie wydawniczej BISTYP. Nasi specjaliści nieprzerwanie obserwują wszelkie procesy zachodzące na rynku budowlanym, a płynące wnioski z monitorowania procesów zachodzących na rynku budowlanym znajdują swoje odzwierciedlenie w wydawnictwach BISTP, dlatego też zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na stronie www.bistyp.pl

Aktualnie w sprzedaży znajdują się wydawnictwa z II-go kwartału 2012 roku, a od sierpnia 2012 roku dostępne będą już w sprzedaży cenniki i katalogi za III kwartał 2012 roku.