Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:
Kto powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych, prowadzonego przez wójta, w przypadku gdy wniosek chce złożyć zakład usługowy, który jest spółką cywilną? Czy wniosek powinien być złożony przez spółkę czy przez poszczególnych wspólników? Na kogo powinno być wydane ewentualne zaświadczenie o wpisie do rejestru?

Odpowiedź:
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej powinni złożyć odrębnie wspólnicy spółki cywilnej, bowiem spółka cywilna w rozumieniu prawa nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy, a zatem postępowanie administracyjne powinno toczyć się z udziałem wspólników spółki cywilnej prowadzącej określoną firmę. Zaskarżony wpis do działalności regulowanej powinien być adresowany do wszystkich wspólników. O wpis do działalności regulowanej może wystąpić jeden ze wspólników w imieniu pozostałych. Jednakże uprawnienie to musi wynikać albo z odrębnego pełnomocnictwa, albo z umowy spółki. Jeśli przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej nie przedstawia dokumentu upoważniającego go do reprezentowania interesów wszystkich wspólników, to organ powinien wezwać ich do podpisu pod wnioskiem o wpis.

Uzasadnienie:
Instytucja spółki cywilnej uregulowana została w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - dalej k.c. Zgodnie z art. 860 k.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Z powołanego przepisu wynika, że spółka cywilna jest przede wszystkim stosunkiem zobowiązaniowym wywołującym skutki między wspólnikami. Stosownie do 331 k.c. zdolność prawna może przysługiwać jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi pod warunkiem, że ustawa taką zdolność im przyznaje. Spółce cywilnej nie przysługuje zdolność prawna. Ta cecha odróżnia ją od spółek handlowych osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych), które zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Wskazać następnie należy, że przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Z kolei w ujęciu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z przytoczonych regulacji wynika, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. W związku z tym należy przyjąć, że spółka cywilna jest wyłącznie stosunkiem obligacyjnym, który może zostać ukształtowany przez jej wspólników na zasadach i w warunkach określonych w k.c. To nie spółka jest beneficjentem pozwoleń, zezwoleń i koncesji, a jej wspólnicy i to im organ powinien wydawać wszelkie decyzje administracyjne, a nie spółce cywilnej, którą prowadzą, skoro nie ma ona osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą. Zatem, każdy ze wspólników spółki cywilnej powinien wystąpić o wpis do działalności regulowanej albo wspólnicy mogą upoważnić jednego z nich, aby o taki wpis wystąpił w ich imieniu.

 

 Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.