Zgodnie z art. 234 ust. 1 pr. wod., właściciel gruntu nie może:

  1. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  2. odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Odstąpienie od wskazanej wyżej zasady jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną.
Wówczas na podstawie art. 235 ust. 1 pr. wod. właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach. Co prawda zgodnie z powyższym przepisem ugoda taka nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, jednak należy zwrócić uwagę, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wody opadowe i roztropne nie są kwalifikowane jako ścieki, ale stanowią odrębną kategorię wód zanieczyszczonych, a w związku z tym mogą być przedmiotem ww. ugody.

Należy podkreślić, że ugoda taka jest wykonalna dopiero po jej zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (por. art. 235 ust. 2 pr. wod.).