Propozycja KE w sprawie nowelizacji dyrektyw „odpadowych”, oprócz zmiany poziomów odzysku i recyklingu, zakłada m.in. zmiany w przepisach dotyczących zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które mają na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów, w tym odpadów opakowaniowych.

Mając zaś na względzie przepisy polskiego prawa zmierzające do zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi wiceminister Mazurek poinformował, że obecnie w konsultacjach publicznych i opiniowaniu znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie modelu selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji (szkło, papier (w tym tektura), metale, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

W ww. projekcie rozporządzenia określono również kolory pojemników i worków, w których należy zbierać dane frakcje odpadów komunalnych. Założyć należy, że poprawa jakości selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, w szczególności odpadów opakowaniowych, przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom recyklingu.

Opracowanie: Ewa Saj, na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską nr 4661

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2016 r.