Pytanie
Spółka dystrybucyjna zamierza sprzedać jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa:
- wybrane składniki majątku trwałego (samochody, komputery, wyposażenie, itd.) i wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, znak firmowy) - według wartości rynkowej na dzień transakcji,
- wierzytelności (należności) wybranych klientów - według kwoty wymagającej zapłaty wykazanej w księgach handlowych w dacie transakcji, pomniejszonej o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne,
- zapasy towarów handlowych - według ceny zakupu określonej w księgach handlowych, pomniejszonej o odpisy na towary przestarzałe i nierotujące.
Umowy o pracę wybranych pracowników zostaną przekazane kupującemu.
Czy przyjęcie wartości wyceny innych niż opisane powyżej jest możliwe, np. wg wartości księgowej dla środków trwałych i czy może być zakwestionowane jako sprzedaż, która nie jest sprzedażą zorganizowanej części oraz jakie to może mieć konsekwencje?