Pytanie
Nauczycielka zatrudniona jest na podstawie mianowania na stanowisku nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej w publicznej szkole ponadgimnazjalnej w pełnym wymiarze czasu pracy 30/30 (stopień awansu dyplomowany, zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela). Nauczycielka ta będzie miała przydzielone dodatkowe 3 godziny teoretycznych przedmiotów zawodowych (3/18). Zgodnie z uchwałą organu prowadzącego pensum tego nauczyciela z uwagi na to, że w ramach stosunku pracy realizować będzie obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, wynosić będzie 29/29. Uchwała stanowi też, że godziny ponadwymiarowe liczone są według stawki dla etatu mającego większy wymiar procentowy w etacie łączonym. Wyliczenie udziału następuje poprzez porównanie części etatu realizowanego w ramach etatu łączonego do pełnego wymiaru godzin w tym etacie.
Ile brutto będzie kosztowała godzina ponadwymiarowa tej nauczycielki?
Większy udział jest godzin z 30.
Czy prawidłowa jest więc kwota godziny ponadwymiarowej 24,87 zł (brutto)?
Sposób wyliczenia: 4,16 x 30 godzin = 124,80 w zaokrągleniu 125 godzin w m-cu 3 109 zł / 125 w zaokrągleniu 24,87 zł.