Pytanie
Spółka w grudniu 2013 r. otrzymała faktury za prowizję dotyczącą kontraktów pozyskanych, zrealizowanych i opłaconych w latach 2011 i 2012. Wartość prowizji można uznać za istotną. W związku z tym, że prowizje dotyczyły kontaktów zrealizowanych w 2011 i 2012 r. uznano, że wartość tych faktur zostanie wykazana w bilansie jako "wynik lat ubiegłych".
Jednakże z uwagi na to, że informacja o powyższych prowizjach wpłynęła dopiero w grudniu 2013 r., czy nie należy uznać tej operacji jako koszt roku bieżącego, tj. 2013?
Czy strata z lat ubiegłych w bilansie może być wykazana w wartości brutto, czy należy tworzyć aktywa z tytułu podatku odroczonego i stratę wykazać w bilansie w wartości netto, a w rachunku zysków i strat okresu bieżącego wykazać podatek odroczony?
Jak należy postąpić, wykazać wartość brutto straty czy netto, jeżeli podatkowo rozliczona będzie w 2013 r.?