Pytanie
Zgodnie z polityką rachunkowości odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na zasadach określonych w art. 35b ustawy o rachunkowości. Na należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności odpisy aktualizujące dokonuje się po uzyskaniu informacji na temat sytuacji finansowej każdego dłużnika. Na koniec 2010 r. dokonaliśmy odpis aktualizujący należności przeterminowanych z tytułu najmu mieszkania za okres od lutego do grudnia 2010 r. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym należność za okres od lutego do listopada została zasądzona.
W sierpniu 2011 r. skierowaliśmy zasądzoną należność na drogę postępowania egzekucyjnego. W listopadzie 2011 r. komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne. W toku czynności egzekucyjnych stwierdzono, iż dłużnik zmarł. Na koniec 2011 r. dokonaliśmy odpisu na pozostałą należność, tj. za okres od stycznia do września 2011 r.
Czy odpis aktualizujący wartość należności dokonany w 2010 i 2011 r. może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w 2011 r.?
Nadmieniam, że odpisy aktualizujące zostały dokonane od należności uprzednio zaliczonych do przychodów podatkowych.