Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej (operatorem) oraz dokonywaniem przyłączeń odbiorców do sieci elektroenergetycznej. W zakresie dokonywania przyłączeń, na wniosek Klienta, podpisujemy umowę o przyłączenie. W umowie jest wskazane, że:
1) do obowiązków Klienta należy m.in. wykonanie i przygotowanie instalacji odbiorczej;
2) do obowiązków Spółki należy m.in. wykonanie dokumentacji projektowej po stronie zmian w sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłączenia, przeprowadzenie postępowań administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień (w tym pozwolenie na użytkowanie zmienionej sieci elektroenergetycznej).
Samo wykonanie przyłącza po stronie Spółki realizuje zawsze i w całości podwykonawca. W dniu wykonania podwykonawca i Spółka dokonują odbioru technicznego przyłącza, co zostaje potwierdzone protokołem odbioru. Następnie Spółka występuje do odpowiednich organów (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nie następuje natomiast dokonanie odbioru technicznego pomiędzy Spółką a Klientem.
W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy na gruncie przepisów o VAT po stronie Spółki?
W którym momencie Spółka powinna wystawić fakturę dokumentującą przychód (i podatek należny) z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci?