Odpowiedź:
Wniosek o dzierżawę nieruchomości komunalnej winien być załatwiony bez zbędnej zwłoki, jednakże z uwzględnieniem czasu, jaki jest niezbędny do załatwienia wniosku zgodnie z przepisami dotyczącymi procedury oddania nieruchomości komunalnej w dzierżawę.

Na początek wskazać należy, iż to od woli gminy wyrażonej w stosownej formie (zarządzenie wójta, uchwała rady gminy) zależy, czy gmina wydzierżawi daną nieruchomość jako część swego majątku.

Przede wszystkim należy ustalić na jaki okres ma zostać wydzierżawiona nieruchomość oraz czy w rada gminy podjęła na zasadzie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym uchwałę dotyczącą zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Jeśli powołana uchwała została w gminie podjęta, to zgoda rady gminy na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony powyżej lat 3, na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość nie jest potrzebna.

Jeżeli jest zgoda na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, to nieruchomość tę należy wprowadzić do obrotu, czyli zastosować art. 35 ust. 1 u.g.n. lub 1b ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które stanowią, iż właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy. W myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15.10.2002 r. w sprawie I SA 632/02 "do chwili sporządzenia i ogłoszenia wykazu (art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nieruchomość pozostaje poza obrotem prawnym, jest więc niedostępna dla osób ubiegających się o jej nabycie, które nie mogą domagać się sprzedaży, gdyż przeznaczenie nieruchomości do obrotu należy wyłącznie do właściciela.". Idąc dalej pod uwagę należy wziąć przepis art. 37 ust. 4 u.g.n., który stanowi, iż zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Mając na uwadze powyższe rozpatrzenie wniosku o oddanie nieruchomości w dzierżawę może trwać ponad 30 dni. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami