Pytanie
Pracownik udał się w delegację zagraniczną do Niemiec. Za uprzednią zgodą nie otrzymał żadnej zaliczki na poczet delegacji. Wydatki ponoszone podczas delegacji (hotel, przejazdy) były opłacane przez pracownika w euro gotówką lub za pomocą prywatnej karty płatniczej. Po powrocie pracownika z delegacji i rozliczeniu wydatków przez pracodawcę, pracownik zażądał zwrotu poniesionych wydatków za hotel oraz przejazdy w euro na swoje prywatne konto prowadzone w tej walucie, argumentując swoje żądanie tym, iż wydał prywatne środki w walucie obcej i w takiej samej walucie i wartości chce otrzymać zwrot wydanych pieniędzy. Należności z tytułu diet zostaną wypłacone w walucie polskiej.
Czy taki sposób rozliczenia kosztów delegacji i zwrotu należności pracownikowi jest dopuszczalny?
Czy różnice kursowe między dniem zarachowania kosztów a dniem wypłaty będą mogły zostać ujęte w kosztach i przychodach podatkowych?