Pytanie użytkownika LEX Budownictwo: Czy można usytuować budynek mieszkalny w odległości 4 m od granicy działki o użytku leśnym? Daszek nad wejściem do budynku usytuowany jest w odległości 2,6 m od granicy tej działki. Przeznaczenie działki sąsiedniej w miejscowym planie jest również pod zabudowę mieszkaniową.

Zgodnie z § 271 ust. 8a pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (r.w.t.) najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213 r.w.t. (w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych), wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212 r.w.t., od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na: sąsiedniej działce

  • wynosi 4 m (pkt 1), działce, na której sytuuje się budynek
  • nie określa się (pkt 2), jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego - grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Budownictwo:

Jaka powinna być odległość budynku od drogi publicznej nieutwardzonej? >

Czy są jakieś przepisy określające odległość grilla od budynku?