Rozporządzenie mówi tylko o obowiązującej linii zabudowy, wyznaczanej jako przedłużenie linii innych budynków, czyli raczej o frontowej. Mi chodzi o sytuację, gdy ktoś chce postawić np. garaż na zapleczu działki. Są to przeważnie sytuacje sporne pomiędzy dwoma sąsiadami, a w sumie nie ma wytycznych, czym organ powinien się kierować.

Odpowiedź:
Odpowiadając na zadane pytanie na wstępie podkreślić należy, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy stanowi wstępny etap procesu inwestycyjnego. W postępowaniu tym organ nie bada warunków technicznych inwestycji, a jedynie określa w kontekście ładu przestrzennego, czy dana inwestycja i jej funkcja jest dopuszczalna na danym terenie – zob. wyrok NSA z dnia 27.06.2013 r., II OSK 398/12. W związku z powyższym organ pomimo tego, że ma możliwość ustalenia parametrów zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t., to musi jednakże szczegółowo uzasadnić, jakie to uwarunkowania urbanistyczne danego terenu pozwalają na zastosowanie tej regulacji. W konsekwencji taka odmienna i stanowiąca wyjątek od zasad ogólnych lokalizacja inwestycji na działce wynikająca z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy musi znaleźć uzasadnienie w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania danej lokalizacji i jej otoczenia, albowiem ma służyć zapewnieniu ładu przestrzennego terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja - tak NSA w wyroku z 16.01.2015, II OSK 227/14. Kwestia ta oparta jest więc na bardzo ogólnych przesłankach, które mogą być różnie skonkretyzowane w zależności od okoliczności panujących w indywidualnej sprawie.

Filip Wasilewski, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany

Odpowiedzi udzielono 4.05.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów