Pytanie
Jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuję firmie na prowadzenie przez nią w moim mieszkaniu działalności gospodarczej. Z najemcą podpisałam przed notariuszem pełnomocnictwo na dokonywanie wszelkich czynności prawno-podatkowych w moim imieniu w zakresie spraw związanych z lokalem. Z wiążącej mnie umowy najmu wynika, że firma (czynny podatnik VAT) będzie płaciła czynsz najmu w określonej wysokości na podstawie wystawionej przeze mnie faktury (nie jestem jeszcze podatnikiem VAT-u, więc bez VAT) i firma będzie sama opłacała wszystkie media (prąd, gaz) oraz należny do wspólnoty czynsz za lokal (obejmujący między innymi rozliczanie za centralne ogrzewanie i wodę) jak i inne koszty, które powstaną w związku z lokalem (jak podatek od nieruchomości, ubezpieczenie itp.). Ponieważ faktury od dostawcy mediów przychodzą na moje imię i nazwisko (ja jestem stroną w umowie z usługodawcą tych mediów), to chcę refakturować te usługi na najemcę osobnymi fakturami w takich datach, jak je otrzymam. A ponieważ jeszcze nie jestem podatnikiem VAT, to faktura obciążająca najemcę wyniesie brutto z faktury, jaką otrzymam od dostawcy usługi (po dokonaniu rejestracji w VAT będzie to netto – odzwierciedlenie faktury którą otrzymam ze stawkami VAT jakie naliczy mi usługodawca). Również i za czynsz do Wspólnoty czy inne obciążenia chcę wystawiać noty księgowe jako podstawę dla najemcy do zapłaty Wspólnocie czy innym podmiotom i zaksięgowania u siebie w koszty, a dla mnie jako potwierdzenie przeniesienia kosztu na najemcę.
Czy tok postępowania będzie prawidłowy zarówno w czasie, jak nie jestem podatnikiem VAT, jak i potem, kiedy się zarejestruję?