Pytanie
Podmiot zagraniczny prawa niemieckiego (nierezydent), spółka komandytowa, posiadająca w nazwie oznaczenie "GmbH &amp Co.KG", posiada w Polsce nieruchomość z której czerpie pożytki z usług najmu. Komandytariuszami spółki są trzy osoby fizyczne, (nierezydenci) które nie posiadają w Polsce stałego adresu (miejsca) zamieszkania, nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. Komplementariuszem spółki jest spółka prawa niemieckiego GmbH. Kapitał komandytowy został objęty przez trzy osoby fizyczne (w różnym procencie), komplementariusz występuje bez udziału kapitału tylko z osobistą odpowiedzialnością. Dla działalności Spółki prowadzone są w Polsce księgi rachunkowe, w oparciu o ich zapisy ustalany jest dochód do opodatkowania i naliczane są miesięczne zaliczki na podatek dochodowy dla spółki wg art. 19 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. Podatek jest przekazywany na konto urzędu skarbowego dla podmiotów zagranicznych.
Czy w związku z faktem, iż spółka komandytowa jest spółką osobową i nie posiada osobowości prawnej, to wspólnicy spółki komandytowej, którzy są nierezydentami podatkowymi innego państwa, a nie spółka, powinni być podatnikami podatku z przychodów osiąganych na terenie Polski wg art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f. w związku z ust. 2b pkt 3 u.p.d.o.f.?