Przedsiębiorstwo A wygrało przetarg na zakup przedsiębiorstwa B, które prowadziło działalność polegającą na eksploatowaniu instalacji IPPC (galwanizernia). Podpisana została przedwstępna umowa sprzedaży, w której zawarto harmonogram podpisywania głównych umów sprzedaży. Zgodnie z harmonogramem zawarto już umowy sprzedaży terenu i znajdujących się tam obiektów, a w następnej kolejności ma być zawarta umowa, zgodnie z którą przedsiębiorstwo A nabędzie tytuł prawny do środków trwałych, w tym do urządzeń i maszyn wchodzących w skład instalacji IPPC. Czy można w ten sposób dzielić tytuł prawny do instalacji IPPC? Czy w tym momencie można przenieść prawa i obowiązki wynikające z udzielonego przedsiębiorstwu B pozwolenia zintegrowanego, czy też tytuł prawny został przeniesiony w momencie podpisania umowy zakupu terenu i obiektów?
Do złożenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń uprawniony jest zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji. Na tym etapie podmiot nie musi dysponować tytułem prawnym, a o przeniesienie może starać się kilka podmiotów jednocześnie (i decyzję uzyskać).
Nie ma tu znaczenia sposób nabycia instalacji, ważnym jest, aby podmiot wnioskujący tytuł prawny do instalacji docelowo uzyskał, ponieważ decyzja przenosząca prawa i obowiązki wywołuje skutki prawne po uzyskaniu tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.
Moim zdaniem, sposób nabycia tytułu prawnego do instalacji opisany w pytaniu nie jest przeszkodą przy staraniu się o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego podmiotowi dotychczas prowadzącemu instalację IPPC.
Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., nie odnoszą się do sposobu nabycia tytułu prawnego (np. stopniowego).
W związku z powyższym zastosowanie znajdą: art. 190 ust. 1, 2, 3, 4, art. 191 ust. 1 i 2 p.o.ś.

Marek Gall