Liczba legalizacji ogółem była w 2017 roku nieco wyższa niż w poprzednich 2 latach (o 20 niż w 2016 r. i mniej o 5 niż w roku 2015) - wynika z danych opublikowanych przez GUNB w raporcie "Ruch budowlany w 2017 r.".

Tak jak w latach poprzednich przeważająca część legalizacji dotyczyła budynków jednorodzinnych (1 48 obiektów – co stanowi 46,3 % wszystkich obiektów zalega lizowanych). Liczba legalizacji domów jednorodzinnych w 2017 r. jest wyższa w stosunk u do obu poprzedzających lat, w których zalegalizowano 134 i 139 domów jednorodzinnych.

Decyzje legalizacyjne dotyczyły m.in. także budynków wielorodzinnych. W 2017 r. wydano 10 takich decyzji, to więcej niż w 2016 r . (1 decyzja) oraz w 2015 r. (8 decyzji).

Znacząca kategorią pod względem liczby zalegalizowanych obiektów są budynki gospodarczo-inwentarskie. W 2017 r. w odniesieniu do takich obiektów wydano 62 decyzje legalizacyjne, tyle samo ile w 2015 r. i o 7 mniej niż w 2016 r.

Najwięcej obiektów zalegalizowano w województwach: mazowieckim (91) i łódzkim (65), najmniej w województwie wielkopolskim (3). W województwie lubuskim nie zalegalizowano żadnego obiektu.

W 2017 r. wydano także 4249 nakazów rozbiórki. Jest to mniej o 9,6% w stosunku do 2016 r. (4698 nakazów rozbiórki) i o 17,6% w stosunku do 2015 r. (5159 nakazów). W porównaniu do obu badanych lat spadła liczba nakazów wydanych z tytułu samowoli budowlanej oraz z tytułu budowy prowadzonej niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.

Zgodnie z generalną zasadą określoną odpowiednio w art. 48 ust. 1 oraz art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego, w razie realizacji obiektu w warunkach samowoli budowlanej organ nadzoru budowlanego jest obowiązany nakazać rozbiórkę tego obiektu lub jego części. Jednakże kolejne nowelizacje pr. bud. zmniejszyły restrykcyjność powyższej reguły przez wprowadzenie możliwości legalizacji samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego lub jego części.

Ważne!
Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej wszczynane jest z urzędu, choćby inicjatywa wszczęcia takiego postępowania pochodziła od inwestora lub osoby trzeciej. Ma to istotne znaczenie praktyczne, ponieważ w postępowaniu wszczętym z urzędu – strona takiego postępowania nie może domagać się jego zawieszenia ani umorzenia.

Dorota Dorska-Havaris, autorka komentarza "Legalizacja samowoli budowlanej – krok po kroku", która jest dostepna w Serwisie Budowlanym, zauważa, że sama legalizacja samowoli budowlanej nie jest obowiązkiem, a uprawnieniem podmiotu odpowiedzialnego za samowolę budowlaną. Tym samym, podmiot ten ma prawo do jej legalizacji, nie może natomiast zostać do niej przymuszony. Może się na przykład okazać, że z uwagi na wysokość opłaty legalizacyjnej, inwestor nie będzie zainteresowany jej legalizacją, co prowadzić będzie do nakazania przez organ nadzoru budowlanego rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu lub jego części.

Więcej na temat możliwości legalizacji samowoli budowlanej znajdziesz tutaj >>*
*Link prowadzi do analizy dostępnej tylko dla zalogowanych Użytkowników Serwisu Budowlanego